Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

   วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา จัง ...
   วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประ ...
       วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สภาอุตสาหกรร ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ส ...
    พบกับงานที่คนในวงการอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด ...
จากความร่วมมือระหว่างฟลีทการ์ดบางจาก และสภาอุตสาหกรรมจั ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |