Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเ ...
       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหว ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานส ...
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุ ...
  วันที่  3 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ...
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติวุฒิ  ศศิวิมลพัน ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |