Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

วันที่​ 25​ ตุลาคม​ 2565​ ดร.สมบูรณ์​ ตรีพรเจริญ​ ประธา ...
วันที่ 11 ตุลาคม 2565  สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตส ...
วันที่ 11 ตุลาคม 2565  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดปร ...
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุ ...
ด้วยสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ...
วันที่ 14 กันยายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดปร ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |