Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

        วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวั ...
         วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริ ...
         วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายคณาธิปส์  บุญพา ...
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธาน ...
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหก ...
         สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เดินหน้าเพิ่มความเข ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |