Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประ ...
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประ ...
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประ ...
         วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่ง ...
         วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานสภาอุตสา ...
       วันที่ 12 มิถุนายน 2563  คุณสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |