Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

         วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสมบูรณ์  ตรีพร ...
                 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสมบู ...
         วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังห ...
         วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประธานสภาอุตสาหกรร ...
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี​ จัดป ...
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |