Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

ขอเชิญูผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหรรมที่มีกิจการขน ...
ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แล ...
นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ(รองประธานอาวุโส)ได้รับพิจารณาคัดเ ...
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบ ...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม The Best Energy Man Ep2. เพื่อลุ้ ...
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |