Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสภาอุตสาหก ...
  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสัญจร “เส้นทา ...
บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดจัดงา ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ดร.สาโรจน์  วสุวานิ ...
      ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบ ...
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |