Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.สาโรจน์ วสุวานิ ...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน depa Transformation in Action 20 ...
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มีกำหนดจ ...
ข่าวดี สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเจ้าของสินค ...
  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน ...
  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการแข่งข ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก