Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Simplify Your Business with Storage a ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ...
ดร.สาโรจน์ วสุวานิช(ประธาน)พร้อมคณะกรรมบริหารสภาอุตสาหก ...
ขอเชิญสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแสดงความสนใจเข้าร่วม ...
    กรอกใบสมัครออนไลน์ >>   Click!! &nb ...
ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |