Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดกิจกร ...
วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอ ...
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภา ...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดงา ...
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภา ...
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธา ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |